Educatie

Algemene informatie
Veenbrand is een theaterspektakel dat ontstaan is vanuit een diepe verbondenheid met het Drentse culturele erfgoed. Het speelt zich af op het Drentse platteland en de hoofdpersonen worden geconfronteerd met dilemma’s die voor kinderen en volwassenen heel herkenbaar zijn. Daarom is het bijwonen van deze voorstelling niet alleen maar het meemaken van een mooi theaterstuk, maar het leidt ook tot nadenken en verwerken van die aspecten die voor Drenthe zo karakteristiek zijn.

Inhoudelijke aanknopingspunten

Er zijn in het theaterstuk Veenbrand veel aanknopingspunten te vinden die van grote waarde kunnen zijn voor het onderwijs op de basisschool en daarmee ook voor het onderwijs op de PABO. De hoofdpersonen in het theaterstuk hebben elk te maken met een dilemma waar iedereen in zijn of haar leven op zeker moment mee te maken krijgt. Thema’s die zich in de voorstelling aandienen zijn:

Geschiedenis.
Het stuk speelt eind 19de, begin 20ste eeuw. In die tijd heerste er in Drenthe veel armoede en werkeloosheid. Hoe gaven de mensen toen vorm aan hun leven dat bestond uit een voortdurend gevecht om het hoofd boven water te houden? Hoe hielpen ze elkaar? Wat verbond ze onderling? Hoe keek de rest van Nederland naar hun? En hoe kijken zij ‘terug’?

Werken in het veen.
Het stuk speelt zich nadrukkelijk af in het veengebied van Drenthe. Mede dankzij de goede samenwerking met het Veenpark is het mogelijk om een levendig beeld te geven van de grote invloed die het leven en werken in het veengebied had op een samenleving. Hoe bepalend was dat voor de manier waarop de mensen met elkaar omgingen? Wat deden de mensen toen eigenlijk met en op dat veen?

Kunst.
Een ‘opera’ is een kunstvorm waarin gebruik gemaakt wordt van veel verschillende kunstdisciplines. Dat op zich levert al veel aanknopingspunten op voor levendig en boeiend kunstonderwijs, maar één van de personages uit het theaterstuk is Vincent van Gogh. Dat maakt het extra interessant, want wat heeft zijn kunst te maken met de regio, met de mensen die hij ontmoette? Hoe keek hij naar die mensen en hoe gaf hij dat vorm? Hoe keek hij naar zichzelf?

Drang of dwang?
Een uiterst belangrijk thema dat zich bij veel personages uit de voorstelling voordoet is de zoektocht naar datgene wat iemand ten diepste beweegt. Waarom doe je wat je doet? Doe je het omdat je zelf een sterke drang hebt om dat op te pakken, is het diep verbonden met je eigen persoonlijkheid, je eigen karakter? Of doe je het omdat jouw omgeving vindt dat je het zo moet doen? Wil je voldoen aan de verwachting van anderen, van je familie, van je dorpsgenoten? Is het jezelf eigenlijk altijd wel duidelijk waarom je iets doet?

Educatie aanbod vanuit Veenbrand

De hierboven beschreven inhouden kunnen op een heel directe manier verbonden worden met belangrijke onderwerpen en ‘vakken’ binnen het basisonderwijs. Vanuit “Veenbrand” is een klein educatieteam opgezet dat scholen en opleidingen wil helpen om inhouden van het theaterstuk een plaats te geven in het onderwijs. De manier waarop opleidingen en scholen dit willen doen kan heel verschillend zijn. Het educatieteam wil daar zo veel mogelijk ruimte voor openlaten. Dat betekent dat op dit moment het educatieve aanbod bestaat uit het noemen van een aantal opties, een aantal richtingen. Scholen/ opleidingen kunnen op basis daarvan hun wensen kenbaar maken aan het team, er zal dan in onderling overleg worden geprobeerd een goede vorm te vinden voor het te geven onderwijs. Het streven is om het aanbod vanuit het educatieteam zo veel mogelijk te verbinden met allerlei vormen van kunstzinnige en educatieve activiteiten door de kinderen.

Een aantal mogelijkheden:

  • De hierboven genoemde vier thema’s kunnen verbonden worden met het bestaande onderwijs. Vanuit het team kunnen suggesties gedaan worden om verbindingen te leggen met schoolvakken en te hanteren werkvormen. Het overleg zal zo veel mogelijk op maat en dus per school plaatsvinden. Maar het is ook mogelijk – als die wens bestaat – dat vanuit dit overleg bepaalde samenwerkingsvormen tussen scholen worden opgezet.
  • Het educatieteam biedt aan om bij voldoende belangstelling/ vraag lesbrieven te ontwerpen bij genoemde thema’s. Er is in ieder geval een lesbrief gemaakt waarin vanuit kunstvakken een aantal suggesties wordt gedaan.
  • In overleg met het Veenpark is het mogelijk om met de klas een bezoek te brengen aan het Veenpark. Er zal dan een programma worden ontworpen dat helemaal aansluit bij de thema’s waar de kinderen in de les mee bezig zijn geweest.
  • Vanuit het theaterstuk Veenbrand is het plan om een aparte kindervoorstelling te organiseren.
  • Het educatieteam wil zich zo flexibel mogelijk opstellen om zodoende recht te doen aan specifieke wensen van een leerkracht en/ of onderwijsteam. Daarom bestaat de mogelijkheid om regelmatig overleg te hebben met leden van het team via digitale kanalen.
  • Indien nodig kan een school ook bezocht worden door één van de teamleden.
    Wanneer men vanuit een PABO gebruik wil maken van specifieke ruimtes/ locaties binnen het Veenpark zal daar in overleg zo veel mogelijk aan worden tegemoetgekomen.
  • Tenslotte kan nog verwezen worden naar de website van Veenbrand waar nog meer gedetailleerde informatie te vinden is over dit prachtige theaterspektakel.

Wij hopen dat u door het lezen van deze informatie net zo enthousiast bent geworden als wij!